top of page
Det periodiske tantesystemet

FORSTÅ

Handleliste

Oppstartsmøte

Ha er Handleliste vi gjennomgår for å unngå misforståelser i overlevering. Hensikten er å forstå ambisjoner og bestilling. Tantene får overlevert kunnskap og historikk, setter rammer og definerer muligheter. Dette er første steget i å sikre at vi er omforent om premissene, og at misforståelser blir luket ut.

1

Ha

Utfall

Utfylt Handleliste.

Hvem

Kundeansvarlig.

Kvittering

Omforening

2

Kv

Kvittering er en arbeidsstue (workshop) vi tantene gjør internt for å unngå ulik oppfattelse av oppgaven og hva som forventes av den enkelte. Tantene samkjører seg og nedtegner fremdrift og rolleinndeling. Her kobles samarbeidstanter på og definerer veien videre for alle involverte. Den siste fasen i «Forstå» resulterer ofte i oppfølgende spørsmål til Handlelista og utgjør en total forståelse av premissene.

Utfall

Utfylt Kvittering, fremdrift og roller.

Hvem

Tante Randi.

UTFORDRE

Svamp

Innblikk

Formålet med Sv er å luke vekk antagelser og forhindre gjettelek. Vi tar et dypdykk i eksisterende innsikt, prater med stakeholders , gjør overordnet desktop research og/eller feltarbeid

Utfall

Definere hypoteser og spørsmål til Slabberas.

Hvem

Tante Randi v/sosiolog.

3

Sv

Slabberas

Innsikt

Et Slabberas er vår måte å få korrigert oppfattelsen av motivasjonen til målgruppen. Dette vil avdekke grunnleggende drivere og barrierer hos en definert målgruppe. Vi setter sammen to mennesker med et empatisk bånd, så samtalen blir styrt av nysgjerrighet, ikke en moderator.

Utfall

Sammenfatning av klynger støttet av lydfiler/sitater.

Hvem

Tante Randi v/sosiolog.

4

Sb

Rebrief

Fundament

En Rebrief sin oppgave er skape et bindingsverk mellom innsikt og kreativt arbeid. Rebriefen oppsummerer Sv og Sb, og peker vei for arbeidet. Den er basert på innsikt, og vil alltid sette målgruppen i sentrum av bestillingen.

Utfall

Utfylt Rebrief + forankring på veien videre.

Hvem

Tante Randi v/kreativ leder.

5

Re

Kreativ arbeidssetning

Kreativt kompass

Ka sikrer en tydelig sammenheng mellom strategi og kreativitet. Denne formen for strategisk kreativitet gir arbeidsgruppen et rammeverk som avmystifiserer den kreative prosessen. Setningen skal være en trygg bro mellom funn og veivalg fra Rebrief, og sikre treffsikkerhet i den kreative fasen.

Utfall

En retningsgivende kreativ arbeidssetning.

Hvem

Tante Randi v/kreativ leder.

6

Ka

Kontrollgruppetest

Avsjekk med målgruppe

Kt er et tilleggsgrunnstoff om det ønskes. Her tester vi godkjente ideer på målgruppen enten gjennom animatics eller en presentasjon, før vi gjør selve produksjonen. Gjøres enten som en fokusgruppe, eller gjennom et webpanel.

14

Kt

Posttest

Ny læring

Pt er en kvantitativ studie mot et bredt utvalg fra målgruppen, der vi rapporterer på hvordan kampanjen er mottatt og om våre mål er nådd. Gjøres i samarbeid med Norstat.

15

Pt

FORESLÅ

Kreativ Blitz

Idébredde

En Kreativ Blitz er en arbeidsstue tidlig i en kreativ fase for å forhindre at teamet sitter for lenge i eget hode. En utvidet gruppe kreatører gjennomfører en blitz etter et sett med regler for å få en god startkapital med retninger og ideer, så vi raskt kan vegge.

Utfall

10-20 ideer (mange ubrukelige, flere gode)

Hvem

Kreatører (rom for flere enn kun Tantene)

7

​É/Bz

Første vegging

Diskusjon av retninger

Med Vg1 unngår vi at det går for lang tid mellom rebrief og ideer. Dette er en vegg med ideer som hele arbeidsgruppen diskuterer rundt. Gruppen trenger ikke velge, bare argumentere for/mot.

Utfall

10-20 ideer blir til 3-4 retninger.

Hvem

Utvidet arbeidsgruppe (alle er velkomne)

8

Vg

1

Spissing

Bygge ut ideer

Å spisse betyr i denne sammenhengen målrettet kreativitet, fremfor gjettelek og egojobbing. Idejobbing er basert på diskusjonen i Vg1, der det testes ut ulike konsepter på ideer i dybden.

Utfall

Skissede ideer basert på retninger.

Hvem

Kreativ team

9

Ss

Andre vegging

Vi tror på at involverende utvelgelse gir eierskap og forankrer tidlig. Derfor er dette videre arbeid fra Vg1, men mer tatt ut så hele gruppen kan ta stilling til enkelte ideer. Ofte er det hektet på klyngene vi fant i Sv + Sb.

Valg av ideer/retning

Utfall

Ideer tatt ut i kanaler for å illustrere retningen.

Hvem

Arbeidsgruppe

10

Vg

2

Kritid

Idédybde

En Kr skal forhindre at man forelsker seg i en idé som ikke vil gjøre jobben. Hele øvelsen er laget for å ta livet av ideer ved å finner svakheter i ideene valgt i Vg2. Vi følger et sett med spørsmål som vi har erfart kan være typiske problemstillinger som kan oppstå. Dette vil bygge dypere og bedre ideer.

Utfall

1 - 2 ideer vi har tro på

Hvem

Tante Randi

11

Kr

Siste vegging

Presentasjon

Dette er et resultat av en prosess fremfor en avduking. Og selv om dette ikke vanligvis er på en vegg, så kalles det fortsatt for vegging. Vi presentanter for arbeidsgruppen, men alle vet hva som kommer siden vi har gjort dette sammen.

Utfall

Kampanjen skisset ut til de relevante kanalene.

Hvem

Arbeidsgruppen

12

Vg

3

Produksjon

Sette ideen til live

Selv om vi ikke kjenner ideen når prosessen begynner, så vil alltid produksjonen være et resultat av premisser som tid og penger. Velger man en idé som krever andre premisser, så snakkes det om allerede i Vg2. Vi gjennomfører kvalitetssikring i hele produksjonsløpet - uansett hva slags idé vi skal produsere.

13

Pr

Hover over elementene for å se forklaring!

Forstå

Omforent om premissene

Forstå premissene ved å få oppdraget under huden, definere problemet og skape enighet rundt ambisjoner (penger og tid), så vi unngår å løse feil problem

Utfordre

Klarhet gjennom innblikk og innsikt

Med innblikk fra å svampe problemstillingen og menneskelig innsikt gjennom dialog med målgruppen (Slabberas), flytter vi oss fra ønsketenking til virkelighetsoppfattelse.

Foreslå

Historier folk må ta stilling til

Kreative løsninger basert på menneskelig innsikt, som har verdi for den enkelte, og som er til nytte for samfunnet. Involvering sikrer et godt kreativt produkt.

bottom of page